Regulamin Hotelu Morski Widok

 1. Pokoje w Hotelu Morski Widok wynajmowane są na doby.
 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu wynajmu, do godziny 12:00 ostatniego dnia pobytu.
 1. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.
 1. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, gość, powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w oparciu o dostępność pokoi.
 2. Każdy Gość Hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości celem dopełnienia formalności meldunkowych. Dotyczy to także wszystkich towarzyszących Gościom dzieci. W przypadku odmowy pracownik Recepcji ma prawo odmówić wydania kluczy do pokoju.
 3. W karcie meldunkowej gość sam uzupełnia swoje dane oraz składa podpis w wyznaczonym miejscu.
 1. Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za deklarowany pobyt z góry wraz z zamówionymi dodatkowymi świadczeniami.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 1. W przypadku rezygnacji gościa zameldowanego z pobytu podczas trwania doby hotelowej, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
 2. Przebywanie w pokoju po godzinie 12:00 (o ile nie zostało ustalone inaczej), bez zgłoszenia tego w Recepcji jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 3. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7:00 – 22:00.
 1. Przebywanie osoby nie zameldowanej w pokoju Gościa hotelowego (po godzinie 22:00) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Dzieci poniżej 16 roku życia powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszał regulamin Hotelu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, zakłócał spokój w Hotelu, wyrządził szkodę na rzecz pracownika lub innej osoby przebywającej w Hotelu Morski Widok.
 5. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia recepcji Morski Widok.
 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową i/lub artystyczną, jeżeli nie zostały one oddane do depozytu w recepcji.
 2. Na terenie hotelu znajduje się podziemny monitorowany parking.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości materialnej lub dużych kwot pieniężnych
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 5. Palenie tytoniu w pokojach i wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych jest surowo wzbronione! Nie stosowanie się do powyższego skutkuje obciążeniem rachunku Gościa kosztem gruntownego sprzątania w wysokości 500,-PLN.
 1. Obiekt wyposażony jest w monitoring p.poż. W przypadku nieuzasadnionego wywołania alarmu pożarowego w związku z niezastosowaniem się do zasad niniejszego Regulaminu przez Gościa zostanie on obciążony również kosztami interwencji Straży Pożarnej.
 1. Gość ma obowiązek niezwłocznie poinformować recepcję hotelową o wystąpieniu szkody bądź zniszczeniu.
 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub odwiedzjących go osób oraz szkody spowodowane przez zwierzęta.
 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 1. W momencie wymeldowania Gość zobowiązany jest do zdania wszystkich kart kluczy.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Hotelu przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelowego, w szczególności do zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu Morski Widok.
 4. Hotel ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie informacji o gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi Dyrekcji niezwłoczną reakcję.
 2. Gość w momencie rezerwacji pokoju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach dokonania rezerwacji oraz spełnienia obowiązku meldowania.
 1. W momencie wymeldowania Gość zobowiązany jest do zdania wszystkich kart kluczy. Za zniszczenie bądź zgubienie klucza pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN.
 

WARUNKI REZERWACJI

 1. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji albo w chwili otrzymania przez gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji od Recepcji Hotelu.
 2. Rezerwację uznaje się za dokonaną w momencie wpłaty 40 % zadatku za pobyt w Hotelu, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. Zapłata za pobyt może zostać dokonana gotówką, przelewem bankowym, za pośrednictwem booking.com oraz poprzez ściągnięcie środków pieniężnych z karty kredytowej za zgodą Gościa.
 3. Brak wpłaty zadatku w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację Gościa z rezerwacji usług hotelowych oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych.
 4. Bezpłatnej anulacji i zmian rezerwacji można dokonać na 7 dni przed datą przyjazdu. Anulacje rezerwacji prosimy zgłaszać wyłącznie drogą mailową, na adres: recepcja@morskiwidok.com.pl  W przypadku anulacji i zmian w terminie późniejszym i w trakcie pobytu wartość zadatku przechodzi w przychód hotelu.