Regulamin Korzystania z Bawialni Hotelu Morski Widok

 1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przez rodzica/opiekuna dziecka przebywającego w Bawialni jest obowiązkowe.
 2. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie obiektu nie zapewnia opieki i nadzoru nad dziećmi przebywającymi w sali zabaw oraz nie zapewnia posiłków.
 3. Przebywanie w Sali zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Rodzic/opiekun dziecka ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 5. Dzieci do lat 4 mogą przebywać na terenie sali wyłącznie pod opieką i w obecności Opiekuna. Dzieci powyżej 4 lat mogą przebywać w sali samodzielnie wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność Opiekuna.
 6. Opiekunowie pozostawiający dziecko samodzielnie w bawialni ”Morski Widok” robią to na własną odpowiedzialność. W takiej sytuacji mają obowiązek poinformowania personel recepcji oraz wypełnienia odpowiedniego formularza.
 7. Rodzic/opiekun dziecka powinien zapoznać się z wyposażeniem bawialni. Pozostawienie dziecka w bawialni oznacza zgodę rodzica/opiekuna na korzystanie przez dziecko z całego wyposażenia, które tam się znajduje.
 8. Bawialnia hotelowa czynna jest codziennie 8:00 – 20:00.
 9. Rodzice/opiekunowie dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w Bawialni.
 10. Zabrania się:
  • wchodzenia na konstrukcje służące do zabawy,
  • popychania i bicia innych uczestników zabawy,
  • rzucania zabawkami lub innymi rzeczami znajdującymi się w Bawialni,
  • wynoszenia z Bawialni jakichkolwiek elementów jej wyposażenia,
  • spożywania alkoholu,
  • bezwzględny zakaz jedzenia,
  • stosowania środków odurzających lub środków o podobnym działaniu,
  • palenia papierosów,
  • wprowadzania zwierząt.
 1. Po skończonej zabawie dzieci lub ich rodzice/opiekunowie powinni odłożyć zabawki na wskazane miejsce.
 2. Rodzice/opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone przez ich dzieci.
 3. Hotel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Bawialni, w tym zwłaszcza: telefony komórkowe, własne zabawki, biżuteria lub inne.
 4. W Bawialni dzieci bawią się wyłącznie w obuwiu domowym lub skarpetkach.
 5. Dziecko od 3 do 13 roku życia może zostać pod opieką animatorów w Bawialni, pod warunkiem uprzedniego złożenia przez rodziców/opiekunów dziecka oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach organizowanych w Bawialni, które jest dostępne u animatorów. Dzieci poniżej 3 roku życia mogą przebywać lub korzystać z Bawialni (w tym z animacji) wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna.
 6. Dzieci pozostawione w Bawialni bez opieki osób dorosłych, zobowiązani są poinformować recepcję na własną odpowiedzialność.
 7. Ze względów epidemiologicznych, Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do Bawialni dzieciom chorym.
 8. Dla zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na terenie Bawialni jest zainstalowany monitoring. Nagrania mogą być udostępnione wyłącznie rodzicom/opiekunom w sytuacjach uzasadnionych, a zwłaszcza w przypadku wypadku lub powstania szkody.
 9. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące Bawialni, mogą być zgłaszane obsłudze Bawialni lub w Recepcji Hotelu.
 10. Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili, a zmiany obowiązują od dnia ogłoszenia w recepcji Hotelu Morski Widok lub w terminie wskazanym.